Adres siedziby:

ul. Romana Maya 56

64-500 Szamotuły

Kontakt z nami:

osprpoloznerodzinne@wp.pl

 

 

Zaloguj się:

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA POŁOŻNYCH RODZINNYCH
Tekst jednolity z dnia ………………………..


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1 


    1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie obowiązującego prawa, niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
    2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Szamotuły.
    3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.


§ 2 

    1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
    2. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji.
    3. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
    4. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie może także tworzyć podmioty ekonomii społecznej oraz przystępować do podmiotów ekonomii społecznej.


§ 3 

    1. Stowarzyszenie ma prawo używać symbolu graficznego i pieczęci, a także innych odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.


§ 4  


    1. Działalność Stowarzyszenia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
    2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, oraz powoływać biura. Pracownikami stowarzyszenia mogą być również jego członkowie.


ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 5 


    I. Celami Stowarzyszenia są:
    1. Promocja i ochrona zdrowia, w szczególności promocja i ochrona zdrowia publicznego, w oparciu o holistyczną koncepcję człowieka i świata oraz poprawa poziomu opieki perinatalnej i warunków panujących w placówkach położniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
    2. Promocja zawodu położnej rodzinnej, budowanie prestiżu zawodowego polskiej położnej rodzinnej oraz ochrona praw położnej rodzinnej.
    3. Propagowanie i umacnianie samodzielności zawodowej położnej rodzinnej oraz dobrowolnego wyboru położnej przez Polaków.
    4. Tworzenie warunków do wykonywania niezależnego zawodu położonej rodzinnej jako samodzielnego dysponenta świadczeń i usług medycznych.
    5. Propagowanie i realizacja działań na rzecz opieki okołoporodowej oraz standardu opieki okołoporodowej.
    6. Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług medycznych.
    7. Upowszechnianie indywidualnego podejścia do kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia naturalnego oraz wspieranie kobiet i ich rodzin na każdym etapie ich życia.
    8. Podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie problemów społecznych oraz promocja postaw prozdrowotnych, w kontekście medycznym, psychologicznym i społecznym. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
    9. Współtworzenie, tworzenie, współdziałanie w zakresie warunków dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej kobiet;
    10. Respektowanie wolności i swobód obywatelskich a także praw człowieka i pacjenta, szczególnie w zakresie wyboru metody profilaktyki i edukacji oraz ochrona praw kobiet, ojcostwa i macierzyństwa.
    11. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działalność naukowa.
    12. Kultura fizyczna i sport.
    13. Działalność charytatywna i dobroczynność.
    14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
    15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
    16. Promocja i organizacja wolontariatu.
    II. Powyższe cele będą realizowane w szczególności na rzecz osób indywidualnych, osób prawnych i inicjatyw, działających w następujących obszarach:
1) ochrona zdrowia;
2) edukacja;
3) prawa człowieka
4) pomoc społeczna.

    III. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej. 


§ 6 


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
    1) Ochronę zawodu położnej, w szczególności położnej rodzinnej.
    2) Podejmowanie działań rzeczniczych, w tym reprezentowanie interesu położnych rodzinnych, świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej wobec Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych instytucji kształtujących politykę zdrowotną w kraju oraz wspieranie interesów kobiet w ciąży i matek.
    3) Informowanie i edukowanie Polaków, Polek o dobrowolnym wyborze położnej rodzinnej jako odrębnego, niezależnego świadczeniodawcy.
    4) Doskonalenie zawodowe położnych rodzinnych, w tym doradztwo i pomoc naukową dla członków i przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
    5) Zachęcanie członków stowarzyszenia oraz położnych niezrzeszonych do samokształcenia oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
    6) Integrowanie osób, instytucji i organizacji działających na rzecz opieki okołoporodowej
oraz realizacji standardu opieki okołoporodowej;
    7) Inicjowanie i organizowanie seminariów, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, konferencji oraz poradnictwa, w obszarze zbieżnym z celami statutowymi stowarzyszenia.
    8) Inicjowanie, organizowanie kursów, wykładów, warsztatów przeznaczonych dla personelu medycznego placówek położniczych oraz dla osób zajmujących się edukacją i opieką perinatalną.
    9) Tworzenie, współdziałanie na rzecz edukacji i działań profilaktycznych dla kobiet, ich rodzin i otoczenia.
    10) Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych na rzecz edukacji seksualnej, w tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyki HIV/AIDS;
    11) Popieranie, organizowanie, współtworzenie prac naukowo-rozwojowych w zakresie położnictwa rodzinnego.
    12) Współudział w ustalaniu kierunków rozwoju praktyki położnych rodzinnych.
    13) Opiniowanie projektów aktów normatywnych, występowanie z wnioskami legislacyjnymi dotyczących ochrony zdrowia oraz kształcenia i wykonywania zawodu położnej
    14) Współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu założeń, programów oraz udział w konsultacjach polityk publicznych w obszarze zdrowia. 
    15) Współpracę w tworzeniu wspólnych stanowisk, opinii, standardów, wytycznych
 z przedstawicielami środowisk działających na rzecz opieki położniczej i ochrony zdrowia kobiet oraz przedstawicielami organów stanowiących przepisy prawa.
    16) Upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych mediów i technik informatycznych.
    17) Prowadzenie stron, serwisów, portali internetowych popularyzujących i udostępniających wiedzę z zakresu zgodnego z celami działalności stowarzyszenia.
    18) Diagnoza potrzeb i praw kobiet oraz ich rodzin w opiece okołoporodowej w Polsce. Gromadzenie informacji o warunkach opieki nad matką i dzieckiem, panujących w poszczególnych placówkach położniczych na terenie kraju.
    19) Monitorowanie działalności instytucji i placówek świadczących usługi z zakresu opieki okołoporodowej.
    20) Prowadzenie działalności wydawniczej.
    21) Współpraca ze środkami masowego przekazu.
    22) Rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie położnictwa rodzinnego.
    23) Prowadzenie innych działań służących poprawie jakości pracy położnych rodzinnych i poziomu opieki perinatalnej w kraju.


ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 7


    1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
    2.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
    3. Członkami Stowarzyszenia są Członkowie założyciele - w chwili zarejestrowania Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
    4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz będąca praktykującą położną rodzinną - udzielająca świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) na zasadzie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym dysponentem środków publicznych (zgodnie z Ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej). Ponadto kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację członkowską wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia. 
    5. Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną lub intelektualną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
    6. Członkowie honorowi - osoby fizyczne nie będące członkiem zwyczajnym ani wspierającym, wyróżnione za szczególne zasługi w zakresie rozwoju i działalności Stowarzyszenia.
    7. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje Walne zebranie w drodze uchwały.
    8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
    a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Zarządu i innych wybieralnych organów Stowarzyszenia,
    b) udziału w spotkaniach, zebraniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
    c) zgłaszania skarg i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
    d) do wglądu w dokumentację prowadzoną przez Stowarzyszenie,
    e) korzystania z rekomendacji, oferty i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
 9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
    a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
    b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
    c) popierać i aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
    d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
    e) regularnego opłacania składek,
    f) zabiegać o poprawę postrzegania w społeczeństwie grupy zawodowej położnych oraz osób i organizacji działających w obszarze opieki okołoporodowej.
    10. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem praw wyborczych.


§ 8

1. Składkę członkowską opłaca się w cyklu miesięcznym lub rocznym, gotówką lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ustala w drodze uchwały wysokość składki członkowskiej i tryb jej opłacania.
3. Zarząd Stowarzyszenia może częściowo bądź całkowicie zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku uiszczania składek członkowskich na jego pisemny wniosek.

§ 9

    1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
    2. Członkowi wspierającemu przysługuje: 
    1) prawo do udziału w zebraniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
    2) prawo do składania skarg i wniosków w związku z działalnością Stowarzyszenia.
    3. Członek wspierający  zobowiązany jest do:
    1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
    2) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
    4. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział w Walnych Zebraniach Członków oraz z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. 


§ 10

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
        a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności złożonej na ręce Zarządu,
        b) skreślenia członka Stowarzyszenia z listy członków Stowarzyszenia,
        c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
        d) śmierci członka Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:
a. niepłacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej 6 lub 12 miesięcy bez wcześniejszego wezwania do zapłaty,
b.  utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. rażącego nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. działania na szkodę Stowarzyszenia,
e. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
f. braków przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
g. pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 7 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkcie c i d.
h. skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenie członka Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punktach a – g  powyżej wymaga uchwały Zarządu
4. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 10 ust. 2, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 11

Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie i wyrażają swoją wolę wyłącznie poprzez uchwały zwykłą większością głosów.

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są: 
    a) Walne Zebranie Członków, 
    b) Zarząd, 
    c) Komisja Rewizyjna. 


Walne Zebranie Członków
§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków telefonicznie, e-mailowo lub listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Jeśli, na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie. W drugim terminie uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością, bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
    a) z własnej inicjatywy,
    b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
    c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie miesiąca od postawienia wniosku o zwołanie i może obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 14

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
    a) uchwalanie zmian Statutu, w tym jego celów,
    b) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
    c) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    e) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
    f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
    g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
    h) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
    i) ustalanie wysokości składki członkowskiej. 

Zarząd
§ 15

1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na cztery lata.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa. 
5. Członkowie zarządu mogą być wynagradzani za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją oraz za wykonywanie zadań wynikających z realizacji poszczególnych projektów. 
6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.

§ 16

1. Do kompetencji Zarządu należy:
    a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
    b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
    c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
    d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
    e) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
    f) zatrudnienia pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia i członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej; organizację wolontariatu,
    g) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
    h) zwoływanie Walnego Zebrania,
    i) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
    j) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania.
    k) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
2. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje:
    a) po upływie kadencji,
    b) wskutek złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji,
    c) na skutek wykluczenia z Zarządu przez Walne Zebranie,
    d) w wyniku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
    3. W przypadku ustąpienia członka (członków) władz Stowarzyszenia w czasie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
    4. Członkom Zarządu wybranym do organów Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego wyboru liczby kadencji.


Sposób reprezentacji
§ 17

Do składania oświadczeń woli (w sprawach majątkowych i niemajątkowych) we wszystkich sprawach, w tym: opiniowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów  i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.


Komisja Rewizyjna
§ 18

    1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
    2. Komisja Rewizyjna odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
    3. Komisja Rewizyjna, powoływana na cztery lata, składa się od 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego.
    4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz               w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
    5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
    6. Członkom Komisji Rewizyjnej wybranym do organów Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego wyboru liczby kadencji.
    7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 19

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    a) kontrola całokształtu działalności organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
    b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,
    c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
    d) przedstawianie Walnemu Zebraniu i Zarządowi uwag oraz wniosków, a także żądanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
    e) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
    f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.


ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 20

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa majątkowe.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
    a. składki członkowskie,
    b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu,
    c. dotacje i subwencje, udziały, lokaty,
    d. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
    e. przychody z własnego majątku,
    f. dochody z działalności gospodarczej,
    g. inne dozwolone prawem wpływy.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


§ 21

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i dochód z działalności gospodarczej nie może być do podziału między jego członkami.  
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
    1) 85.59.B pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
    2) 94.12.Z działalności organizacji profesjonalnych 
    3) 72.19.Z badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 
    4)  58.11.Z wydawania książek 
    5)  73.20.Z badań rynku i opinii publicznej 
    6)  47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 
    7) 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
    8) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
    9) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza 
    10)  64.19.Z pozostałe pośrednictwo pieniężne 
    11)  73.12. C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 
    12)  73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
    13) 73.20.Z  badanie rynku i opinii publicznej
    14) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
    15) 85.10.Z wychowanie przedszkolne 
    16) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
    17) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
    18) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
    19)  85.60.Z działalność wspomagająca edukację 
    20) 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna 
    21) 86.90.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    22) 88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 
    23) 88.91.Z opieka dzienna nad dziećmi 
    24)  88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    25) 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    26) 86.90.D działalność paramedyczna 
    27) 86.90.C działalność pielęgniarek i położnych 


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 22

Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia, w tym jego celów, podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków obecnych na walnym zebraniu.


§ 23

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu określi też sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 24 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy Sąd.


Podpisy Zarządu:
Agnieszka Kamińska- Nowak – Prezes Zarządu

Halina Tłoczek – wiceprezes

Agnieszka Brześcińska – wiceprezes

Jolanta Skałecka – skarbnik

Joanna Lehmann - sekretarz 
 

Adres siedziby:

ul. Romana Maya 56

64-500 Szamotuły


Kontakt z nami:

osprpoloznerodzinne@wp.pl

 

 

Copyright 2018 OSPR Projekt i wykonanie:Freeline.pl

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij