Adres siedziby:

ul. Romana Maya 56

64-500 Szamotuły

Kontakt z nami:

osprpoloznerodzinne@wp.pl

 

 

Zaloguj się:

Z życia Stowarzyszenia


IV Kongres Położnych Rodzinnych 18-19 kwietnia 2020 Świlcza k/Rzeszowa

 

Serdecznie zapraszamy na

IV Kongres Położnych Rodzinnych

"WPŁYW PRACY POŁOŻNEJ NA POZIOM OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE"

który odbędzie się
w dniach

18-19 kwietnia 2020 r

w hotelu Nowy Dwór w Świlczy k/ Rzeszowa

Świlcza 146 E
36-072 Świlcza /k. Rzeszowa

 

ZAPISY NA KONGRES TUTAJ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN IV KONGRESU POŁOŻNYCH RODZINNYCH

 

„WPŁYW PRACY POŁOŻNEJ NA POZIOM OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE”

18-19 KWIETNIA 2020 r.

 

Regulamin rejestracji uczestników na Kongres „WPŁYW PRACY POŁOŻNEJ NA POZIOM OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE” organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych w dniach 18 - 19 kwietnia 2020 r. w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy k/Rzeszowa

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji IV Kongresu Położnych Rodzinnych organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych, który odbędzie się w dniach 18 - 19 kwietnia 2020 r. w hotelu Nowy Dwór w Świlczy k/Rzeszowa. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie www.poloznerodzinne.pl, zwanej dalej stroną kongresu i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników. Wszelkie zmiany
w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich
na stronie Kongresu.

1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Kongresie

2.1. Warunkami uczestnictwa w Kongresie są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu.

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

2.1.3. Koszt udziału w Kongresie, pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.1.4. Organizator na prośbę Uczestnika wystawi rachunek za udział w Kongresie, na podstawie danych otrzymanych od zgłaszającego uczestnictwo. Osoba zgłaszająca odpowiedzialna jest za przekazanie poprawnych danych do wystawienia rachunku przez organizatorów Kongresu.

2.1.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego www.poloznerodzinne.pl upływa w dniu 15.03.2020 r. Rejestracja po tym terminie będzie niemożliwa.

2.1.6. Liczba osób uczestniczących w Kongresie jest ograniczona.

2.1.7. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Kongresie.

2.1.8. W dniu rozpoczęcia Kongresu konieczne jest okazanie dowodu osobistego celem weryfikacji uczestnika. Uczestnik otrzyma identyfikator umożliwiający udział w Kongresie.

2.1.9. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. Opłaty

3.1. Opłaty za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu pod adresem www.poloznerodzinne.pl

3.2. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kongresie.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kongresu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Opłatę za udział w Kongresie należy przesłać zgodnie z informacjami wskazanymi przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kongresu pod adresem  www.poloznerodzinne.pl

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania zniżek od ceny podstawowej dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika
z udziału w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresu:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 20 dnia przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 19 a 10 dniem przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne
w wysokości 50% wartości całości opłaty;

c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 9 dniu przed rozpoczęciem Kongresu lub później, Organizator zatrzyma całą otrzymaną wpłatę.

4.3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej do 7 dni przed datą Kongresu. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Kongresu zgodne z opisem na stronie internetowej Kongresu.

5.2. Organizator ustala plan Kongresu oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu, nawet w dniu, w którym odbywa się Kongres, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

5.3. Zmiany w programie Kongresu, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci Zamawiającemu w pełnej wysokości.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

§ 6. Odpowiedzialność Uczestnika

6.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu,
jak również stosowania się podczas Kongresu do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji
i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz  hotelu Nowy Dwór w Świlczy

6.2. W szczególności na terenie hotelu Nowy Dwór w Świlczy zabronione jest:

a) sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych
o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tj. DZ.U. z 2012 r. poz. 124 , z późn. zm.).

b) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.

6.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Kongres.

§ 7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych.

7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Kongresu, w tym stworzenia listy uczestników a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat
za Kongres oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty z Kongres lub innych.

7.3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Kongresu, w tym stworzenia listy Uczestników.

7.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Kongresie.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego
do przeprowadzenia rejestracji.

7.6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.

7.7. Podczas Kongresu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2020 r.

Adres siedziby:

ul. Romana Maya 56

64-500 Szamotuły


Kontakt z nami:

osprpoloznerodzinne@wp.pl

 

 

Copyright 2018 OSPR Projekt i wykonanie:Freeline.pl

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij