Cele Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

  1. promocja zawodu położnej rodzinnej i budowanie prestiżu zawodowego polskiej położnej rodzinnej,
  2. propagowanie i umacnianie samodzielności zawodowej położnej rodzinnej oraz dobrowolnego wyboru położnej przez Polaków,
  3. ochronę praw położnej rodzinnej i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na organizację i finansowanie usług medycznych,
  4. upowszechnianie indywidualnego podejścia do kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia naturalnego oraz wspieranie kobiet i ich rodzin na każdym etapie ich życia,
  5. promocja i ochrona zdrowia publicznego w oparciu o holistyczną koncepcję człowieka i świata, w tym profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych,
  6. podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie problemów społecznych oraz promocja postaw prozdrowotnych, w kontekście medycznym, psychologicznym i społecznym,
  7. poprawa bezpieczeństwa i jakości usług medycznych,
  8. propagowanie i realizacja działań na rzecz opieki okołoporodowej oraz standardu opieki okołoporodowej,
  9. popularyzacja i tworzenie warunków dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do edukacji i profilaktyki zdrowotnej kobiet,
  10. respektowanie wolności i swobód obywatelskich a także praw człowieka i pacjenta, szczególnie w zakresie wyboru metody profilaktyki i edukacji oraz ochrona macierzyństwa i ojcostwa